dịch vụ kế toán

Tin Tức

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Hoãn Lại Là Gì? Cách Xác Định Thuế TNDN Hoãn Lại

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì? Vì sao lại pháy sinh thuế TNDN hoãn lại? Cách xác định như thế nào? Tất cả những thông tin này sẽ được giải đáp trong bài viết sau đây của GMS Consulting.

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chính là loại thuế thu nhập mà doanh nghiệp sẽ phải nộp ở tương lai tính trên các khoản chênh lệch chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện thành.

Theo cách hiểu đơn giản chính là thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chính là thuế thu nhập mà các doanh nghiệp phải nộp hay hoàn lại ở trong tương lai.

>> Tham khảo Dịch vụ Quyết toán thuế trọn gói cho doanh nghiệp tại TPHCM của GMS

Lý do phát sinh ra thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì?

Lý do phát sinh ra thuế TNDN hoãn lại chính là do có sự khác biệt ở trong cách ghi nhận. Dựa theo nguyên tắc ghi nhận của các khoản ở trên báo cáo tài chính giữa kế toán và thuế. Tuy nhiên, báo cáo tài chính cần phải thể hiện được cả những nghĩa vụ về thuế. Cũng chính vì thế mà những chỉ tiêu về thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại cũng chính là công cụ giúp chúng ta cân bằng được giữa nghĩa vụ thuế theo kế toán và nghĩa vụ thuế theo thuế.

thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì

Cách xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả

Vào cuối năm tài chính các doanh nghiệp sẽ phải xác định và ghi nhận lại toàn bộ thuế thu nhập hoãn lại phải trả (nếu có) dựa trên quy định của chuẩn mực kế toán.

Thuế thu nhập hoãn lại mà doanh nghiệp cần phải trả được xác định dựa trên cơ sở của các khoản chênh lệch tạm thời mà doanh nghiệp phải chịu thuế phát sinh trong năm đó. Và công thức tính thuế suất thuế thu nhập hiện nay được tính bằng cách:

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại cần phải trả

= Tổng số chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh ở trong năm * Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện thành

  • Chênh lệch tạm thời chịu thuế là một khoản chênh lệch phát sinh từ thu nhập chịu thuế được xác định dựa trên thu nhập doanh nghiệp ở tương lai. Mà giá trị này sẽ được ghi sổ của các chuẩn mực tài sản hay nợ phải trả liên quan đến việc thu hồi hay thanh toán.

Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận ở tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Trừ thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ ghi nhận ban đầu của tài sản nợ hoặc nợ phải trả của một giao dịch nào đó mà giao dịch này không ảnh hưởng đến lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp ngay tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Để phản ánh thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả này thì theo thông tư quy định tại tài khoản 347 – thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Và tài khoản 8212 – chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

  • Tài sản thuế hoãn lại của doanh nghiệp ở trong tương lai được tính dựa trên các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ. Giá trị khấu trừ này sẽ chuyển sang năm sau các khoản lỗ tính thuế chưa được sử dụng. Giá trị khấu trừ được chuyển sang năm sau chính là những khoản ưu đãi chưa sử dụng. Nó được tính dựa trên công thức:

Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại = tổng chênh lệch tạm thời đã được khấu trừ phát sinh trong năm + giá trị được khấu trừ chuyển qua năm sau của các khoản lỗ tính thuế cũng như ưu đãi thuế chưa sử dụng x thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên quy định hiện thành.

thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì

>> Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Là Gì? Cần Phải Lưu Ý Những Gì Khi Quyết Toán?

Điều kiện thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được ghi nhận

  • Việc ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại trong năm sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc bù trừ giữa số thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả phát sinh ở trong năm tới với số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận từ những năm trước.

Cụ thể chính là nếu như số thuế thu nhập phải trả lớn hơn số thuế hoãn lại phải trả ở trong năm. Thì số chênh lệch này phải phát sinh lớn hơn số thuế được hoàn nhập lại trong năm được ghi nhận để bổ sung vào số thuế phải trả và ghi là tăng chi phí thuế thu nhập hoãn lại của doanh nghiệp.

Còn nếu như số thuế thu nhập phải trả lại được phát sinh trong năm nay nhỏ hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Thì tỷ số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại cùng với số thuế phải trả phát sinh phải nhỏ hơn số thuế được hoàn nhập ở trong năm được ghi giảm. 

  • Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được phát sinh ở trong năm hiện tại chính là được ghi nhận vào chi phí thuế hoãn lại. Để xác định được kết quả của hoạt động kinh doanh của năm đó thì trừ trường hợp thuế hoãn lại phải trả được phát sinh từ những giao dịch trước cũng được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu.
  • Trong trường hợp nếu thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc áp dụng những hồi tố thay đổi về chính sách kế toán cũng như điều chỉnh các sai sót trọng yếu ở những năm trước làm phát sinh ra những khoản chênh lệch tạm thời. Và kế toán phải ghi nhận bổ sung những khoản thuế thu nhập hoãn lại này bằng cách phải điều chỉnh để giảm số dư đầu năm dựa trên tài khoản 421 – lợi nhuận chưa phân phối và số dư đầu năm tài khoản 347 – thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả.

Trên đây là những thông tin giúp bạn hiểu được thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì, cũng như một số điều kiện và cách tính thuế thu nhập hoãn lại.

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ