dịch vụ kế toán

Dịch vụ Kiểm soát nội bộ

Chỉ từ 5.000.000/tháng

GMS sẽ thực hiện:

 

  • Kiểm tra số liệu tổng hợp trên các bảng cân đối tài khoản, cân đối kế toán
  • Kiểm tra quy trình thanh toán và các khoảng đề nghị thanh toán 
  • Xây dựng quy trình hoạt động, quy định, chính sách, văn hoá doanh nghiệp
  • Tư vấn và lập kế hoạch tài chính, kinh doanh
  • Xử lý hoặc hướng dẫn xử lý các vấn đề nghiệp vụ trên phần mềm kế toán
  • Giám sát chất lượng thực hiện theo định kỳ
  • Báo cáo kết quả thực hiện về mặt tài chính
  • Đề xuất cải tiến quy trình hoạt động kế toán phù hợp
  • Tham mưu trong hoạch định, triển khai các chiến lược mục tiêu, kế hoạch phát triển chung của nội bộ, công ty

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ