Tin Tức

Đối Tượng Kế Toán Là Gì? Tìm Hiểu Các Loại Đối Tượng Kế Toán

Đối tượng kế toán là gì? Để có câu trả lời đầy đủ và cụ thể nhất. Mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau để cùng GMS tìm ra câu trả lời nhé. 

Kế toán là gì?

“Kế toán là công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động, chủ yếu dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Chủ yếu dưới hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra tình hình vận động của các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và kinh phí của Nhà nước, cũng như từng tổ chức, xí nghiệp” – Định nghĩa theo chuẩn mực kế toán.

Theo ngôn ngữ kế toán thực tế: Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và ghi chép thông tin kinh tế tài chính của Doanh nghiệp hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động.

đối tượng kế toán là gì

  • Thu thập: Đây là công việc tập hợp các chứng từ kế toán liên quan đến việc hạch toán kê khai làm căn cứ tính thuế và lên sổ sách. (Các chứng từ kế toán bao gồm các Hóa đơn, Phiếu thu, Phiếu chi, giấy báo Nợ, giấy báo Có, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho,…)
  • Sau khi đã thu thập các chứng từ kế toán, kế toán tiến hàng xử lý bằng cách kiểm tra, phân tích tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ kế toán đó, kiểm tra về nội dung ghi trên chứng từ kế toán,…
  • Sau khi đã xử lý các chứng từ kế toán, kế toán tiến hành ghi chép thông tin qua các phương pháp hạch toán ghi sổ (Việc ghi chép được thể hiện dưới hình thức giá trị, hiện vật, thời gian lao động). 

Đối tượng kế toán là gì? 

Đối tượng kế toán là gì? Những loại tài sản trong doanh nghiệp sau khi tham gia vào quá trình sản xuất và kinh doanh sẽ bị biến đổi. Lúc này kế toán cần theo dõi và ghi chép các loại tài sản khi chúng biến đổi. Đây là lúc cần đến đối tượng kế toán. 

Đối tượng kế toán có thể hiểu là tài sản, nguồn hình thành và sự vận động của các loại tài sản trong quá trình doanh nghiệp hoạt động và tồn tại. Đối tượng kế toán phản ánh hai mặt là tài sản và nguồn vốn.  

Đối tượng kế toán có thể có những khác biệt giữa các tổ chức có loại hình hoạt động khác nhau do nó phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động với yêu cầu thông tin kinh tế tài chính. Lúc này ta cần hiểu hiểu sâu hơn về đối tượng của kế toán là gì? Đối tượng của kế toán ở đây là tài sản của tổ chức, nguồn hình thành tài sản và sự vận động của tài sản trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh. 

đối tượng kế toán là gì  

>> Xem thêm:

Chứng Từ Kế Toán Là Gì? Nội Dung Của Các Chứng Từ Kế Toán

Kế Toán Nội Bộ Là Gì? Phân Loại Kế Toán Nội Bộ Trong Doanh Nghiệp

Cách xác định đối tượng kế toán

Trong quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt không thể thiếu hoạt động kế toán, kế toán là công cụ bắt buộc phải có trong công tác quản lý của bất kỳ doanh nghiệp nào. Đội ngũ kế toán viên cầm đảm bảo thực hiện các công tác kế toán trọn gói một cách hiệu quả, theo dõi tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn liên tục để hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác quản lý.

Kế toán viên sẽ phản ánh đối tượng của kế toán ở những giai đoạn sau: Sự hình thành, sự biến động. Toàn bộ tài sản và sự biến động của tài sản đều có thể phản ánh rõ bằng con số chính xác, minh bạch. Nói một cách chính xác, toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đều có thể biểu hiện dưới hình thức tiền tệ, đối tượng mà kế toán cần phải phản ánh và giám đốc. 

Các loại đối tượng kế toán

Các loại đối tượng của kế toán là gì? Theo Luật Kế toán số 88/2015/QH13 các loại đối tượng kế toán được quy định như sau: 

Đối tượng kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, hành chính, sự nghiệp; hoạt động của đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước gồm:

a) Tiền, vật tư và tài sản cố định;

b) Nguồn kinh phí, quỹ;

c) Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán;

d) Thu, chi và xử lý chênh lệch thu, chi hoạt động;

đ) Thu, chi và kết dư ngân sách nhà nước;

e) Đầu tư tài chính, tín dụng nhà nước;

g) Nợ và xử lý nợ công;

h) Tài sản công;

i) Tài sản, các khoản phải thu, nghĩa vụ phải trả khác có liên quan đến đơn vị kế toán.

Đối tượng kế toán thuộc hoạt động của đơn vị, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước gồm tài sản, nguồn hình thành tài sản theo quy định tại các điểm a, b, c, d và i khoản 1 Điều này.

Đối tượng kế toán thuộc hoạt động kinh doanh, trừ hoạt động quy định tại khoản 4 Điều này, gồm:

a) Tài sản;

b) Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

c) Doanh thu, chi phí kinh doanh, thu nhập và chi phí khác;

d) Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước;

đ) Kết quả và phân chia kết quả hoạt động kinh doanh;

e) Tài sản, các khoản phải thu, nghĩa vụ phải trả khác có liên quan đến đơn vị kế toán.

Đối tượng kế toán thuộc hoạt động ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư tài chính gồm:

a) Các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Các khoản đầu tư tài chính, tín dụng;

c) Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán;

d) Các khoản cam kết, bảo lãnh, giấy tờ có giá.

Hy vọng bài viết trên có thể mang lại câu trả lời cho câu hỏi đối tượng kế toán là gì, mang lại thông tin bổ ích cho quý bạn đọc.

Danh mục Tin Tức

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ