dịch vụ kế toán

Tin Tức

Báo Cáo Tài Chính Là Gì? Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính Gồm Những Gì?

Báo cáo tài chính là một bảng báo cáo phải lập hàng năm của doanh nghiệp. Vậy báo cáo tài chính là gì? Một bảng báo cáo tài chính gồm những gì và được lập nhằm mục đích gì? GMS Consulting sẽ cung cấp những thông tin về bàng báo cáo tài chính đến bạn ngay nhé.

Báo cáo tài chính là gì

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật Kế toán số 88/2015/QH13, báo cáo tài chính được định nghĩa như sau:

“Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.”

Báo cáo tài chính được viết tắt là BCTC hiện nay được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật hiện hành của Việt Nam. Định kỳ theo thời hạn quy định thì các doanh nghiệp phải có nghĩa vụ lập và nộp báo cáo tài chính một cách trung thực và chính xác cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tùy vào từng loại hình và quy mô doanh nghiệp thì sẽ có thời hạn nộp báo cáo và số lượng báo cáo riêng cho phfu hợp với quy định đề ra.

Báo cáo tài chính tiếng Anh là gì? Báo cáo tài chính trong tiếng anh là Financial Statement.

Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính là gì?

Mục đích của báo cáo tài chính

  • Báo cáo tài chính sẽ giúp phản ảnh theo một cấu trúc chặt chẽ về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Mục đích chính là cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định quan trọng để hành động trong các chiến lược tiếp theo.
  • Để đạt được mục đích này thì báo cáo tài chính phải cung cấp đầy dủ những thông tin cơ bản của một doanh nghiệp:

– Nguồn tài sản

– Nợ phải trả

– Vốn của chủ sở hữu

– Nguồn doanh thu, thu nhập khác và chi phí sản xuất kinh doanh hay chi phí khác

– Lỗ, lãi và phân chia các kết quả kinh doanh

– Các luồng tiền hoạt động như thế nào

  • Các thông tin này là vô cùng hữu ích trong bản thuyết minh báo cáo tài chính. Nó giúp người dùng dự đoán được các luồng tiền trong tương lai và đặc biệt là thời điểm, mức độ chắc chắn trong việc tạo ra các luồng tiền hay khoản tiền tương đương.

Báo cáo tài chính có ý nghĩa như thế nào?

Báo cáo tài chính có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác quản lý doanh nghiệp, các cơ quan chủ quản cũng như các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp như nhà đầu tư hoặc những người quan tâm. Một báo cáo tài chính phải thể hiện đầy đủ các ý chính sau:

  • Báo cáo tài chính phải thể hiện rõ về tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp và đặc biệt là thông tin về khả năng sinh lời, tình hình biến động trong hoạt đọng sản xuất kinh doanh để người đọc, người dùng đưa ra được các đánh giá về những thay đổi tiềm tàng của nguồn lực tài chính mà hiện doanh nghiệp đó có thể kiểm soát trong tương lai. Đồng thời dự đoán được khả năng tạo ra nguồn tiền cho doanh nghiệp dựa trên cơ sở hiện có và đánh giá hiệu quả các nguồn lực bổ sung mà công ty có thể sử dụng được.
  • Thông tin về sự biến động tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các tiêu chí về tài sản, nguồn vốn, tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp đó tại một thời điểm hoặc một thời kỳ và phải thể hiện rõ ràng, cụ thể trong báo cáo tài chính.
  •  Báo cáo tài chính sẽ giúp xác định được dòng tiền phát sinh và dự đoán được luồng tiền trong tương lai, nhằm biết được thời điểm và chắc chắn tạo ra tiền hoặc các khoản tương đương tiền của một tổ chức.
  • Báo cáo tài chính được lập ra để giúp giải quyết vấn đề quyết toán thuế của cơ quan nhà nước. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm trả thuế thu nhập cũng như các loại thuế khác. Nếu không lập báo cáo thì tổ chức khó mà xác định được tổng lợi nhuận chịu thuế và sau thuế của mình. Việc lập báo cáo sẽ giúp quá trình thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm với nhà nước được diễn ra trơn tru và minh bạch hơn.

Với bốn mục đích chính ở trên đã nói lên rằng một báo cáo tài chính cần phải cung cấp đầy đủ các nội dung về: tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, doanh thu, chi phí, lãi, lỗ và phân phối lợi nhuận,…

Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính có ý nghĩa như thế nào đối với doanh nghiệp?

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Một hệ thống báo cáo tài chính sẽ bao gồm:

Bảng cân đối kế toán

Đây là một báo cáo tổng thể tài chính của doanh nghiệp, tóm tắt và phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện đang có cũng như nguồn vốn để hình thành tài sản của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định

Bảng cân đối kế toán chính là một bức tảnh tổng quát về nguồn lực tài chính của doanh nghiệp ở một thời điểm nhất định. Vì đây là tài liệu phản ánh số liệu về giá trị cảu toàn toàn bộ tài sản và nguồn vốn hiện có của một doanh nghiệp được tính đến thời điểm hiện tại để lập báo cáo tài chính.

Việc lập bảng cân đối kế toán là nhiệm vụ của một kế toán để hoàn thiện bộ báo cáo tài chính doanh nghiệp nộp lên phía trên.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ cho biết doanh thu mà doanh nghiệp đó thu được so với các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh. Dựa vào đó mà chủ doanh nghiệp sẽ dễ dàng tính toán được lợi nhuận hoặc lỗ thu nhập ròng. Đồng thời việc sử dụng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như một bảng hướng dẫn giúp doanh nghiệp có những định hướng hoạt động trong tương lai.

Tuy nhiên, tương tự với bảng cân đối kế toán, kế toán đôi khi cũng sẽ gặp một số sai sót mỗi khi lập báo cáo kết quả kinh doanh. Chính vì vậy mà những ai đang đảm nhận vị trí kế toán phải hết sức cẩn thận khi tiến hành nghiệp vụ này. Kế toán cũng có thể nhờ vào sự hỗ trợ từ các phần mềm công nghệ hiện có trên thị trường. Đây cũng được xem là giải pháp tài chính thông minh sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các vị trí kế toán doanh nghiệp nói riêng và chủ doanh nghiệp nói chung.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đây là báo cáo sẽ cho biết có bao nhiêu tiền mặt đã nhập và rời khỏi doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cố định. Thông thường thì chỉ các công ty sử dụng phương pháp kế toán dồn tích mới có thể lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ được.

Lý do là bởi theo phương pháp dồn tích thì báo cáo kết quả kinh doanh sẽ bao gồm doanh thu mà doanh nghiệp đã kiếm được nhưng lại chưa nhận được và các nguồn chi phí đã phát sinh nhưng vẫn chưa tiến hành khâu thanh toán.

Thực tế cho thấy thì báo cáo lưu chuyển tiền tệ là loại báo cáo khó nhất trong hệ thống báo cáo tài chính.

báo cáo tài chính là gì

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh báo cáo tài chính

Việc thuyết mình báo cáo tài chính chính là tài liệu giải thích và bổ sung các thông tin về tình hình hoạt động hay tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo hay chính sách kế toán của một doanh nghiệp. Khi mà những bản báo cáo khác không thể mô tả được sự rõ ràng và chi tiết. Qua tài liệu này thì các nhà đầu tư sẽ hiểu rõ hơn về các con số được trình bày trong báo cáo tài chính và hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp đó.

Cách lập và trình bày thuyết minh báo cáo tài chính là một kiến thức vô cùng quan trọng đối với mỗi kế toán doanh nghiệp.

Thời hạn lập và nộp báo cáo tài chính lên cơ quan chủ quản

Thời hạn nộp của một báo cáo tài chính doanh nghiệp được chia thành các thời điểm sau:

  • Đối với doanh nghiệp nhà nước:

** Thời điểm nộp BCTC Quý

– Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc kế toán quý. Đối với công ty mẹ hay Tổng công ty Nhà nước thì chậm nhất là 45 ngày

– Đơn vị kế toán trực thuộc vào doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định

** Thời điểm nộp BCTC Năm

– Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước thì chậm nhất là 90 ngày

– Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp BCTC cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định

  • Đối với các doanh nghiệp khác:

– Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh thì phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đối với các đơn vị Kế toán khác thì thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất sẽ là 90 ngày

– Đơn vị kế toàn trực thuộc thì nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị phía trên quy định.

Việc nắm bắt các nội dung quan trọng, hiểu rõ bộ phận cấu thành một báo cáo tài chính không những giúp cho người đọc nắm được những kiến thức kế toán cần thiết mà còn giúp trau dồi kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán. Bản thân nhà đầu tư có thể dựa vào đó để có thể đánh giá và phân tích tình hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, từ đó sẽ cho ra những quyết định sáng suốt nhất.

Báo cáo tài chính là gì

Thời gian nộp báo cáo tài chính

Phía trên là toàn bộ những thông tin quan trọng mà GMS Consulting đã giải đáp cho bạn về câu hỏi báo cáo tài chính là gì. Từ đó giúp bạn nắm rõ hơn về thành phần và ý nghĩa của một báo cáo tài chính. Nếu bạn đang cần tìm một đơn vị cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính hoặc cần làm đẹp bảng báo cáo thì hãy liên hệ với dịch vụ kế toán trọn gói tại GMS Consulting để được hỗ trợ. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp để được thực hiện tất cả các công việc từ lập BCTC, quyết toán thuế TNDN, TNCN… nhé.

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ