dịch vụ kế toán

Tin Tức

Dịch Vụ Kiểm Toán | Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Uy Tín Chất Lượng

Tính đến thời điểm hiện tại năm 2019 có hơn 200 đơn vị kiểm toán được cấp giấy phép  đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính và  dịch vụ kiểm toán khác. Công ty TNHH Kiểm Toán GMS là một trong những công ty đã được cấp phép đầy đủ điều kiện hoạt động kiểm toán do cơ quan Bộ Tài Chính cấp phép.

Vậy dịch vụ kiểm toán là gì?

Dịch vụ làm báo cáo tài chính được hiểu là việc kiểm tra và xác nhận tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính mà Doanh nghiệp công bố. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính được đưa ra không chỉ mang lại niềm tin cho nhà đầu tư, các cơ quan quản lý về thực trạng tài chính của doanh nghiệp mà còn tư vấn xuyên suốt những chính sách tài chính và hành lang pháp lý trong hoạt động tài chính doanh nghiệp.

Thấu hiểu điều đó, chúng tôi đã đào tạo một đội ngũ kiểm toán viên dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán Doanh nghiệp, không chỉ hiểu biết về kế toán, kiểm toán, thuế mà còn nắm rõ quy định trong Luật thuế, đầu tư, thương mại và lao động…

Những quy định về kiểm toán cho các Doanh nghiệp tại Việt Nam?

Theo Điều 15, Nghị Định 17/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Kiểm toán độc lập do chính phủ ban hành ngày 13 tháng 03 năm 2012 quy định:

1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

2. Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

a) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

c) Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

d) Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

đ) Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

4. Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này nếu theo quy định của pháp luật phải lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp thì phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp.

5. Việc kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại các Điểm a và b Khoản 2 Điều này không thay thế cho việc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

6. Doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán như: Kiểm toán đầu thầu, Kiểm toán vay vốn ngân hàng, kiểm toán nội bộ, kiểm toán xin giấy phép, kiểm toán tài chính khác”

Dịch vụ kiểm toán tại GMS?

– Kiểm toán và Tư vấn Báo cáo tài chính (Kiểm toán bắt buộc; Kiểm toán theo thỏa thuận;);

– Luật (Luật doanh nghiệp, các giao dịch mua bán sáp nhập; Tái cơ cấu; quỹ đầu tư / quỹ đầu tư mạo hiểm, Luật lao động);

– Dịch vụ tư vấn tài chính (Tư vấn rủi ro, Dịch vụ giao dịch; Quỹ đầu tư; Tái cơ cấu);

Dịch vụ kiểm toán khai báo thuế

– Tư vấn (Chiến lược, Hoạt động, Tài chính; Tổ chức; Quản trị rủi ro và quản trị);

– Kế toán và thuê kế toán (dịch vụ ghi sổ và lập Báo cáo tài chính; Báo cáo Hợp nhất); và

– Thuế (Tuân thủ thuế trong kinh doanh, Dịch vụ tư vấn thuế: Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế giá trị gia tăng; Thuế TNCN…).

Quy trình cung cấp dịch vụ kiểm toán tại GMS ?

– Khảo sát thực tế (lần đầu), thống nhất hợp đồng và lập kế hoạch làm việc chi tiết với Ban Điều hành Doanh nghiệp và bộ phận kế toán và đưa ra quy trình cung cấp dịch vụ kế toán;

– Cử nhóm kiểm toán báo cáo tài chính xuống trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp theo kế hoạch;

– Nghiên cứu và đánh giá tính hiệu lực, sự phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp;

– Tìm hiểu hệ thống kế toán, thuế, tài chính … doanh nghiệp;

– Tham gia chứng kiến công tác kiểm kê như tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm lập báo cáo kiểm toán;

– Kiểm tra đối chiếu các khoản mục trên báo cáo tài chính như Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Phải thu khách hàng, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Phải trả người bán, Vay nợ ngắn và dài hạn, Góp vốn; Doanh thu, chi phí…

– Rà soát, tư vấn, giải đáp các yếu tố ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế phải nộp;

– Trao đổi, điều chỉnh với kế toán các vấn đề phát hiện và đưa ra các tư vấn cần thiết;

– Gửi khách hàng biên bản tổng hợp các vấn đề trong quá trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán dự thảo;

– Thống nhất với khách hàng về số liệu báo cáo tài chính;

– Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức.

Tại sao nên chọn dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm Toán GMS?

Tại sao nên chọn GMS sử dụng Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính?

Pháp lý rõ ràng:

– Dịch vụ kiểm toán GMS đã được Bộ Tài Chính cấp phép đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán.

– Công ty TNHH Kiểm toán GMS được sáng lập bởi các kiểm toán viên có hơn 10 năm kinh nghiệm đã cung cấp và tư vấn dịch vụ kiểm toán cho hàng 1.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước cũng như vốn đầu tư nước ngoài FDI hoạt đồng trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, ngăn ngừa rủi ro

– Chúng tôi đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, ngăn ngừa rủi ro bằng cách thông qua dịch vụ kế toán trọn gói GMS, chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ quý đơn vị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

Rà soát ngăn ngừa các rủi ro liên quan đến thuế:

– Thông qua Công ty kiểm toán GMS sẽ phát hiện và tư vấn quý đơn vị xử lý các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế.

Chi phí dịch vụ kiểm toán:

– Đảm bảo mức phí kiểm toán phù hợp với quy mô, ngành nghề, đặc điểm sản xuất kinh doanh.

– GMS đảm bảo về chất lượng dịch vụ kiểm toán khi quý đơn vị cung cấp Báo cáo tài chính cho bên thứ ba, như nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan nhà nước…..

Danh mục Tin Tức

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ